XXV International Conference on Organometallic Chemistry (XXV ICOMC), Portugal, Lisbon, 02.09.2012 -07.09.2012,КонференцияДоклады: