"Space, Ecology, Safety" (SES2017), 2-4 November 2017, Sofia, BulgariaКонференцияДоклады: