Фантастика, фантазия и сон в литературе Египта в XXI векедоклад на конференции