Оптимизация метода синтеза 2-азидо-4,6-бис(пропин-2-илокси)-1,3,5-триазина и 2,4- диазидо-6-(пропин-2-илокси)-1,3,5-триазинадоклад на конференции