Изучение влияния условий синтеза AACVD на микроструктуру пленок ZnOдоклад на конференции