Heliospheric boundary in the backscattered solar Lyman-alpha radiation: analysis of Voyager-1/UVS dataтезисы доклада