Random homogenization of Ginzburg-Landau systemтезисы доклада