Kinetika ekspressii genov liutsiferaz svetliakov Photinus pyralis i Luciola mingrelica v kletkakh Escherichia coli. II. Rol' pH v biosinteze belkoi ikh transformatsii v aktivnye konfermeryv i ikh transformatsii v aktivnye konfermeryстатья

Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 28 мая 2015 г.