История на Турция в средните векове и ново време. Прев. от рус. Рада Мутафчиевакнига