3-трис(триметилсилокси)силилтрициклононен-7: синтез и полимеризацияотчет