Образование

Результаты деятельности

Всего: 24 статьи, 1 доклад на конференции.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 587, Scopus: 799

Просмотреть публикации »

Соавторы: Prylutskyy Y.I., Евстигнеев М.П., Kostjukov V.V., Scharff P., Бучельников А.С., Prylutska S.V., Cherepanov V.V., Piosik J., Кизима О.А., Panchuk R.R., Woziwodzka A., Булавин Л.А., Воронин Д.П., Davidenko N.A., Khrapatiy S.V., Rybalchenko V., Stoika R.S., Wyrzykowski D., Berger W., Epple M., Kumeda M.O., Litsis O.O., Lynchak O.V., Naumovets A.G., Prylutska S., Skivka L.M., Skorokhyd N.R., Sukhodub L.B., Суходуб Л.Ф., Belous L.F. Bilobrov V. Bogutska K. Borowik A. Cherkashina O.V. Chumak V.V. Deryabina T.A. Didenko G.V. Dmitry S. Garamus V.M. Golunski G. Gołuński G. Gołuński G. Grynyuk I. Heffeter P. Hurmach V. Ivankov O.I. Kaźmierkiewicz R. Kostjukov V.V. Krupskaya T.V. Kyzyma O.A. Laponogov I. Lehka L.V. Marchenko O.A. Matyshevska O. Osetskyi V. Parkinson J.A. Pashkova I.S. Patel D. Potebnya G.P. Remeniak O.V. Rohr J. Rubin Y.V. Schur D. Senenko A.I. Shamray E.A. Shckorbatov Y.G. Skamrova G.B. Skorkina M.Y. Sladkova E.A. Sokolova V. Styopkin V.I. Боровик А.С. Культин Д.Ю. Кустов Л.М. Лебедева О.К. Пашкова А.В. Погорелов М.В. Роот Н.В. Слободяник М.С.